Dimitri Karakostas / Toronto, OntarioPortfolio / Tumblr / Flickr / Blood of the Young Zine / dimitrikarakostas@gmail.com

Monday, April 14, 2008

chainsaw massacre

YEAH RIGHT MORE VIDEO HYPE! DONE THIS WEEK, MAKE PLANS TO VIEW!!! FUCKKKKKKKKK!No comments: